veg, vann og avløp

Prosjektering

Veganlegg, landskapsutforming og va-anlegg tilhører en hver boligutbygging. Vi er behjelpelig med alt fra ideavklaringen til komplette bebyggelsesplaner.

All prosjektering utføres i henhold til kommunale normer, gjeldene forskrifter og standarder.

Ta kontakt å få avklart forskjellig alternativer før det blir startet på en omfattende detaljprosjektering.

Ideavklaring og skisseprosjekt
Les mer
Er det usikkerhet rundt om prosjekter er realiserbart så bør en starte med et forprosjekt før en starter på  detaljprosjektering der en tar for seg ideavklaringen og ender opp med et skisseprosjekt.

Dette kan spare en for store utgifter på detaljprosjektering som eventuelt må skrinlegges etter mye jobb.
Veganlegg
En vegplan kan omhandle trasevalg for veier i en plansak til en komplett bebyggelsesplan med beskrivelse iht. Statens vegvesens normer.
Vegprosjektering innebærer også overvannshåndtering med tilhørende va-anlegg og flomveier.  
VA planer
 • Plan - og profiltegninger
 • Tverrprofiltegninger
 • Mengderapporter
Parkeringsanlegg
En vegplan kan omhandle trasevalg for veier i en plansak til en komplett bebyggelsesplan med beskrivelse iht. Statens vegvesens normer.
Vegprosjektering innebærer også overvannshåndtering med tilhørende va-anlegg og flomveier.  
 • By/gaterom
 • Butikksenter
 • Lastebilterminaler
 • Sporingsanalyse
Anbudsbeskrivelse
Beskrivelse iht. NS3420 / prosesskoden til Statens vegvesen.
Kostnadsoverslag

Bygningsinformasjonsmodell (BIM)

Alle våre prosjekt utarbeides som BIM modeller og kan være interaktive modeller som kan åpnes i nettleser. Disse er til stor hjelp for forståelse av planleggingen.

Med modellene som bygges muliggjør en uttak av arbeidsgrunnlag tilpasset sluttbrukers behov, som for eksempel tegninger, stiknings- / maskinstyringsdata, egenskapsdata på objekt, ...

Søknader / kalkulasjon

Vi tar hånd om hele prosessen med å søke om tillatelse til å bygge, slik at du kan fokusere på ditt prosjekt. Vi hjelper deg med å fylle ut nødvendige skjemaer og dokumenter for å søke om byggetillatelse hos kommunen. Vi utarbeider den tekniske dokumentasjonen som trengs for søknaden, inkludert tegninger, planer og beskrivelser.
  Kontaktperson
  John Magne Bæverfjord
  Prosjektleder
  Telefon : 472 89 409
  E-post : post@suconsult.no