prosjekteringsfaser

ideavklaring

Punkt for drøfting
 • Gjennomgå tankene for prosjektet
 • Gjennomføringsmåte
 • Eventuelle dispensasjoner
 • Tidsperspektiv / gjennomføringsavtale
Bestill et uforpliktende gratis møte !
Kontakt oss

skisseprosjekt

Få avklart forskjellig alternativer før det blir startet på en omfattende detaljprosjektering. Gjelder både bygninger, landsskapstiltak, veganlegg, samt vann- og avløpsanlegg.

Visualisering er blitt en viktig del av prosjektering og er derfor noe vi har stort fokus på.

Offentlige krav / retningslinjer
 • Kartlegge relevante myndighetskrav
 • Retningslinjer fra statlige etater
 • Avklare forhold til gjeldene kommune- og regueringsplaner
 • Eventuelt forhåndskonferanse med kommunen
Arkitektur
 • Egnet arkitektur for tomten
 • Føringer i reguleringsbestemmelser
 • Tilpasset terrenget
Tomteutnyttelse
 • Bebygd areal
 • Adkomstveg
 • Uteområde
 • Parkering
 • Terrenginngrep / behov for murer
 • Omlegging av vann- og avløpsledninger
 • Kostnadsbilde
Solstudie
 • Iht. sted, dato, tid og omkringliggende omgivelser
 • Solforhold på uteplass etc.